Verkoop- en reparatiebedrijf van rietmachines en buitenboordmotoren

Liefhebber

Bij uw vrienden en zakenrelaties kunt u Henk Smit gerust aanbevelen met het bekende "daar heb ik een mannetje voor". Hij houdt van machines, zoekt door tot hij weet wat er loos is, last en draait desnoods zelf een onderdeel om ook niet-standaard reparaties voor mekaar te krijgen. Waarom afdanken als het te maken valt?
Vertrouw uw motoren en machines toe aan de man die er gevoel voor heeft.

Professional

Aan de andere kant is Reparatiebedrijf H. Smit officieel verkoper van internationaal zeer gerenommeerde merken als BCS, NIBBI, Molon, Evinrude & Johnson, Hidea, HONDA, Minn Kota, Efco en Dolmar. Henk Smit is een professional die de nieuwste ontwikkelingen bijhoudt, scherpe offertes maakt en voor wie afspraak afspraak is.
Koop uw machines en motoren bij de man die ze onderhouden kan.

Medewerkers

Henk werkt niet alleen.
Al jaren is Ina zijn rechterhand op kantoor.
Verder roept hij nu en dan de hulp van losse krachten in.

Voorwaarden

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Privacybeleid van Reparatiebedrijf H. Smit

Reparatiebedrijf H. Smit geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
Reparatiebedrijf H. Smit, gevestigd aan Cornelisgracht 40, 8355 CH Giethoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cornelisgracht 40
8355 CH Giethoorn
0521-361932
info@rietmachines.nl
www.rietmachines.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Reparatiebedrijf H. Smit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rietmachines.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reparatiebedrijf H. Smit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling; grondslag overeenkomst
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; grondslag overeenkomst
- Om goederen en diensten bij u af te leveren; grondslag overeenkomst
- Reparatiebedrijf H. Smit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; grondslag wettelijke verlichting.

Geautomatiseerde besluitvorming
Reparatiebedrijf H. Smit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reparatiebedrijf H. Smit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reparatiebedrijf H. Smit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reparatiebedrijf H. Smit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Reparatiebedrijf H. Smit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reparatiebedrijf H. Smit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rietmachines.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Reparatiebedrijf H. Smit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reparatiebedrijf H. Smit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rietmachines.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@rietmachines.nl

 

Cornelisgracht 40 - 8355 CH Giethoorn - Telefoon 0521 361923 - Mobiel 06 53700819 - info@rietmachines.nl